Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanun Taslağı’nın detayları ortaya çıktı

Üniversitelerin lisans programları dışında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın kendi ihtiyaç duyduğu öğretmeni yetiştirmek üzere hayata geçirme hedefinin de yer aldığı Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Taslağı’na ulaşıldı. Taslağa göre öğretmen adaylarına akademi öncesi güvenlik soruşturması ve arşiv taraması yapılacak. Öğretmen adayları, akademide eğitim gördükleri süre boyunca aylık ücret alacak, sigortaları bakanlık tarafından karşılanacak.

Taslağa göre Yasa dışı örgüt ve oluşumların siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda propaganda yapmak, eylem düzenlemek, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak; bu örgüt ve oluşumlara üye olmak, üye kaydetmek, bağışta bulunmak, para toplamak veya kişileri bağışta bulunmaya zorlamak, akademiden çıkarılmayı gerektiren davranışlar arasında yer alacak.

ÖĞRETMEN ADAYLARINA AKADEMİ ÖNCESİ GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV TARAMASI YAPILACAK

Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Taslağı’na göre; Öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi, Akademi tarafından verilecek. Akademinin hazırlık eğitiminin süresi dört dönem olacak. Bu süre, öğretmen adayının mezun olduğu yükseköğretim programına göre üç dönem olarak uygulanabilecek. Hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adaylarına güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak.

UYGULAMALI DERSLERDE BAŞARISIZ OLAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİYLE İLİŞİĞİ KESİLECEK

Hazırlık eğitiminde her bir teorik dersten en az iki yazılı sınav yapılacak. Her bir dersten not ortalaması 100 üzerinden 60 ve üzerinde olanlar başarılı sayılacak. Teorik derslerden başarısız olanlara, başarısız oldukları her bir ders için ek bir sınav hakkı verilecek. Ek sınavdan 60 ve üzerinde puan alanlar ilgili dersten başarılı sayılacak. Ek sınavlar sonunda herhangi bir dersten başarısız olanların Milli Eğitim Akademisi ile ilişiği kesilecek. Öğretmen adayları, hazırlık eğitiminde edindikleri bilgi ve becerilerden üç defa değerlendirmeye tabi tutulacak.

Birinci değerlendirme puanının yüzde yirmisi, ikinci değerlendirme puanının yüzde otuzu, üçüncü değerlendirme puanının yüzde ellisi alınarak uygulamalı ders başarı puanı belirlenecek. Öğretmen adaylarından uygulamalı ders başarı puanı 100 üzerinden 70 ve üzerinde olanlar başarılı sayılacak. Uygulamalı derslerde başarısız olanların akademiyle ilişiği kesilecek. Hazırlık eğitimine devam zorunlu olacak. Öğretmen adaylarına belgeye dayalı sağlık mazeretleri hariç mazeretlerine bağlı olarak her dönem için beş güne kadar izin verilebilecek.

Milli Eğitim Akademisi taslağına göre; yasadışı örgüt ve oluşumların siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda propaganda yapmak, eylem düzenlemek, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak; bu örgüt ve oluşumlara üye olmak, üye kaydetmek, bağışta bulunmak, para toplamak veya kişileri bağışta bulunmaya zorlamak, akademinin bilişim sistemine girerek kendisine veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamak ya da kişilerin mağduriyetine neden olmak, kişilerin vücudu üzerinde cinsel davranışlarda bulunmak suretiyle vücut dokunulmazlıklarını ihlal etmek, akademiden çıkarılmayı gerektiren davranışlar arasında yer alacak.

AKADEMİDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRETMEN ADAYLARINA AYLIK ÖDEME YAPILACAK

Taslağa göre öğretmen adaylarına, hazırlık eğitimleri sürecinde her ay gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılacak. Bu ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak. Akademiden kaydını donduranlara ödeme yapılmayacak. Öğretmen adaylarından askerlik yükümlülüğü bulunanların askerlik hizmetleri, akademideki eğitimleri süresince ertelenecek. Öğretmen adayları, hazırlık eğitim sürelerinde Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılacak. Akademide eğitim gören öğretmenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenecek primleri, Bakanlık bütçesinden karşılanacak.

ÖĞRETMENLER, CAN GÜVENLİĞİ VE SAĞLIK MAZERETİ HARİÇ, 3 YIL SÜREYLE BAŞKA YERE ATANAMAYACAK

Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayanlar, sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilecek. Atamalar, başarı puanı esas alınarak gerçekleştirilecek. Tercihte bulunmayanlar ile tercihlerine yerleşemeyenlere boş kalan eğitim kurumları için yeniden tercih hakkı verilecek. İkinci tercih döneminde tercihte bulunmayanlar ile tercihlerine yerleştirilemeyenler Bakanlıkça kura ile yerleştirilecek. Yerleştirildikleri eğitim kurumlarında mazeretsiz olarak göreve başlamayanlar ile göreve başladığı halde mazeretsiz olarak görevlerinden ayrılanlar, hazırlık eğitimi sonunda aldıkları atamaya esas başarı puanıyla sözleşmeli öğretmenlik için yeniden başvuruda bulunamayacak ve yerleştirildikleri tarih itibarıyla üç yıl süreyle hazırlık eğitimine alınmayacak. Sözleşmeli öğretmenler, can güvenliği ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere, üç yıl süreyle başka bir yere atanamayacak.

Akademi taslağına göre; üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler talepleri halinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanacak. Öğretmen kadrolarına atananlar mazerete bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere bir yıl süreyle yer değişikliği yapamayacak.

ÖĞRETMENLERE HER YIL HİZMET PUANI

Öğretmenlere ve yöneticilere; görev yaptıkları yerlerin coğrafi durumu, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, görev yaptığı eğitim kurumunun özellikleri, ulaşım şartları ile hizmet gerekliliklerinin karşılanması göz önüne alınarak, görev yaptıkları her yıl karşılığında hizmet puanı verilecek.

ÖĞRETMEN, UZMAN ÖĞRETMEN, BAŞÖĞRETMEN…

Öğretmenlik mesleği; öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağından oluşacak. Öğretmenlerden; sözleşmeli öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve akademi tarafından uzman öğretmenlik için düzenlenen eğitimi tamamlayanlara uzman öğretmen unvanı verilecek. Uzman öğretmenlerden; uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve akademi tarafından başöğretmenlik için düzenlenen eğitimi tamamlayanlara ise başöğretmen unvanı verilecek.

ÖZEL DERS İÇİN YÖNLENDİRME YAPAN ÖĞRETMENE PARA CEZASI VERİLECEK

Taslağa göre öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuatında belirlenmiş usuller dışında paylaşan öğretmenlere kınama cezası verilecek. Mevzuat gereği yapılanlar dışında öğrencilere menfaat karşılığında özel ders veren veya özel ders için yönlendirme yapan öğretmen adaylarına ise aylıktan kesme cezası uygulanacak.

CEZALAR, YÜZDE 50 ORANINDA ARTIRILACAK

Taslağa göre, eğitim çalışanlarının şiddetten korunması için bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilere karşı görevleri sebebiyle işlenen kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında; ilgili maddelere göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılacak. Düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi hükümleri ise uygulanmayacak.

(HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir